top of page

Etätyö nykytilanteessa

Koronaviruksen leviämisen seurauksena monet yritykset joutuvat harkitsemaan työntekijöidensä mahdollisuutta etätyön tekemiseen. Nyt onkin suositeltavaa käydä läpi sellaiset työtehtävät, jotka olisi mahdollista tehdä etätyönä.


Etätyöhön siirtyminen on vapaaehtoista sekä työnantajalle että työntekijälle. Koska etätyön tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen, on hyvä huomioida, että työntekijällä ei tällöin ole oikeutta vaatia työn tekemistä kotona, eikä työnantaja voi pakottaa työntekijää työskentelemään kotonaan vallitsevassakaan tilanteessa.


Työnantajalla on kuitenkin työnjohto-oikeuden nojalla oikeus määrätä työntekijän töihin liittyvästä matkustamisesta. Työnantaja voi esimerkiksi antaa sellaisen määräyksen, että asiakastapaamiset pidetään etäyhteyksien välityksellä. Tällainen määräys on hyvin perusteltua nykyisessä tilanteessa koronaviruksen tartuntariskin pienentämiseksi, ja se voi johtua myös asiakkaan vaatimuksesta.


Etätyöstä on suositeltavaa laatia joko kirjallinen sopimus tai ohjeistus. Tehtävässä työsopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että työntekijä on työsuhteensa aikana velvollinen tekemään etätyötä yrityksen etätyöohjeistuksen mukaisesti. Tällöin työntekijällä on työsopimuksen perusteella velvollisuus tehdä etätyötä. Asiasta voidaan luonnollisesti sopia myös työsuhteen aikana.


Etätyösopimuksesta/-ohjeistuksesta olisi hyvä käydä ilmi ainakin etätyön pääasiallinen suorituspaikka, sen ajallinen kesto ja päättämismenettely. Lisäksi olisi suositeltavaa määrittää etätyöhön selkeät tavoitteet ja aikataulu sekä töistä raportoiminen. Lähtökohtaisesti työntekijän työntekovelvoite etätyössä on sama kuin jos hän työskentelisi työnantajan toimitiloissa.


Etätyöhön sovelletaan työlainsäädännön ja yrityksen mahdollisesti soveltamien työehtosopimuksien säännöksiä muun muassa työajasta. Mikäli työnantaja päättää työntekijän työajan sijoittamisesta, ja työnantajalla on tosiasiallinen mahdollisuus valvoa työntekijän työajan käyttöä työpäivän aikana, sovelletaan etätyössä esimerkiksi ylityötä koskevia työaikalain säännöksiä tai työehtosopimuksen määräyksiä.


Etätyössä työntekijän on normaalin salassapitovelvollisuutensa lisäksi huolehdittava erityisesti etätyöpaikassa olevan aineiston säilyttämisestä ottaen huomioon yrityksen tietosuojaa koskevat käytännöt ja ohjeistukset. Myös tästä asiasta olisi suositeltavaa mainita laadittavassa etätyösopimuksessa tai -ohjeistuksessa.


Lisätietoja asiasta antaa:

Anna Paimela

Osakas

+358 40 1648626


Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comentários


bottom of page