top of page

Kuluttajansuojalakiin muutoksia 1.1.2023 alkaen

Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Suurin osa muutoksista perustuu ns. Omnibus-direktiivin kansalliseen voimaansaattamiseen. Kokosimme alle keskeisiä muutoksia:


Puhelinmyyntiin kirjallinen jälkivahvistus


Puhelinmyynnissä otetaan käyttöön kirjallinen jälkivahvistus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myyntipuhelun jälkeen myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle tarjous kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen hyväksy tarjousta, sopimus ei sido kuluttajaa.


Kirjallisessa jälkivahvistuksessa on ilmoitettava siitä, että jos kuluttaja ei hyväksy kyseistä tarjousta pysyvällä tavalla, kuluttaja ei tule sidotuksi sopimukseen eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa hyödykettä.


Vahvistusmenettelyn käytön laiminlyönnistä voitaisiin määrätä elinkeinonharjoittajalle seuraamusmaksu. Säännöstä ei sovelleta, jos kuluttaja on omasta aloitteestaan ottanut yhteyttä elinkeinonharjoittajaan tai jos elinkeinonharjoittaja on ottanut yhteyttä kuluttajaan tämän nimenomaisesta pyynnöstä.


Hinnanalennusilmoituksiin uutta sääntelyä


Tavaroiden alemarkkinoinnissa tulee jatkossa ilmoittaa myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos puolestaan yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.


Uusi alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus ei koske:

  • nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita

  • pelkkää hintojen vaihtelua tai hintojen laskemista, jos siihen ei liity hinnan alennusta koskevaa ilmoitusta

  • tilannetta, jossa omaa myyntihintaa verrataan kilpailijoiden hintoihin tai hintatasoon markkinoilla, kuten ”halvin ruokakori”

  • paljousalennuksia, kuten ”kaksi yhden hinnalla”

  • tarjouksia, joissa tietyn tavaran ostajalle luvataan toinen tavara kaupan päälle, kuten ”nojatuolin ostajalle rahi ilmaiseksi” tai ”osta lasit, saat kehykset kaupan päälle”

  • palveluiden markkinointia, kuten ”hiustenleikkuu – 15 %”

  • tavaran ja palvelun yhdistelmän markkinointia, kuten ”Öljynvaihto puoleen hintaan”, jolloin ilmoitusvelvollisuus koskee vain sitä osaa tarjouksesta, joka kohdistuu tavaran (öljy+suodatin) hinnanalennukseen

  • tilannetta, jossa tarjotaan kohdennettua mahdollisuutta saada alennusta jostakin tietystä tavarasta, tavararyhmästä tai koko valikoimasta, esimerkiksi alennuskoodilla, edellyttäen, että alennukset ovat kohdennettuja ja rajattuja tietylle kuluttajalle tai kuluttajaryhmälle

Uudet säännökset ku­lut­ta­ja-ar­vos­te­luis­ta


Kuluttaja-arvostelujen yhteydessä on jatkossa annettava tieto siitä, onko yritys varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat oikeasti käyttäneet hyödykettä tai ostaneet sen. Lisäksi tulee kertoa, miten asia on varmistettu. Myynnin edistämiseksi on nimenomaisesti kiellettyä esittää tekaistuja kuluttaja-arvosteluita tai suositteluita, ostaa kuluttaja-arvosteluita tai suositteluita taikka vääristellä kuluttaja-arvosteluja tai sosiaalisen median suositteluja.


Ver­kon markkinapaikoille uusia tie­don­an­to­vel­vol­li­suuk­sia


Jos sopimus tehdään verkossa toimivalla markkinapaikalla, tulee markkinapaikan tarjoajan ennen sopimuksen tekemistä kertoa kuluttajalle muun muassa se, onko myyjä ilmoituksensa mukaan elinkeinonharjoittaja vai muu taho. Jos myyjä ei ole elinkeinonharjoittaja, vaan esimerkiksi yksityishenkilö, tulee kertoa myös se, että kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ei sovelleta tehtyyn sopimukseen.


Pe­ruut­ta­mi­soi­keu­teen tarkennuksia


Jos kyse on muusta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittamisesta, palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä edellyttäen, että kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön ja antanut hyväksyntänsä sille, että hänellä ei ole enää peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan. Kotimyynnissä pyyntö on tehtävä pysyvällä tavalla.


Jos taa kyse on digitaalisen sisällön toimittamisesta, digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa peruuttamisoikeuden voimassaoloaikana, ja antanut hyväksyntänsä sille, että hän näin menettää peruuttamisoikeutensa. Elinkeinonharjoittajan on toimitettava vahvistus kuluttajan nimenomaisesta ennakkosuostumuksesta ja hyväksynnästä.


Kotimyynnin peruuttamisoikeus koskee kuluttajaa jatkossa myös esimerkiksi silloin, kun sopimus koskee ns. mittatilaustavaraa. Tämä sääntö koskee kotikäyntejä, joita kuluttaja ei itse ole pyytänyt. Toinen muutos koskee peruuttamisoikeudesta kertomista. Myyjällä on jo nykyisen lainsäädännön mukaan velvollisuus kertoa kuluttajalle ennen sopimuksen tekoa, jos peruuttamisoikeutta ei ole. Uudistuksen myötä sopimus ei sido kuluttajaa, jos myyjä laiminlyö kyseisen velvollisuutensa.


Sopimattomasta menettelystä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen


Kuluttajilla voi olla oikeus saada korvaus vahingosta, jonka yritys on aiheuttanut kuluttajalle sopimattomalla markkinoinnilla tai menettelyllä. Tällainen vahinko voi koostua esimerkiksi kuluttajalle aiheutuneista matkakuluista. Lisäksi kuluttajalla voi olla oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen, jos elinkeinonharjoittaja on toiminut sopimattomasti esimerkiksi markkinoimalla aggressiivisella tai harhaanjohtavalla tavalla.


Lisää muutoksia luvassa


Kuluttajansuojalaki ei tällä hetkellä sisällä säännöksiä kuluttajan oikeuksista virhe- tai viivästystilanteissa silloin, kun on kyse henkilöön kohdistuvista palveluista, kuten liikunta- ja muita hyvinvointipalveluista, elämys- ja juhlapalveluista tai ravintolapalveluista. Tätä koskeva muutosehdotus on tällä hetkellä eduskuntakäsittelyssä. Samalla on tarkoitus säätää vakiokorvauksesta kuluttajan peruuttaessa palvelun sekä kuluttajien oikeudesta peruuttaa palvelu pakottavien syiden, kuten äkillisen sairastumisen tai tapaturman vuoksi, joutumatta maksamaan peruutusmaksua.


Seuraamme Folksilla muutoksia aktiivisesti, ja autamme mielellämme niiden viemisessä käytäntöön.


Lisätietoja asiasta antaa:

Anna Paimela

+358401648626Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comments


bottom of page