top of page
Pallot_Pink.png

TYÖ- JA JOHTAJASOPIMUKSET

Kannattako laatia kirjallinen työsopimus?

 

Kyllä, vaikka työsopimuksella ei ole määrämuotoa, suosittelemme laatimaan kaikkien työntekijöiden kanssa kirjallisen työsopimuksen. Laadimme asiakkaidemme käyttöön työsopimusmalin, joka on räätälöity asiakasyrityksemme tarpeisiin ja huomioi mahdollisimman hyvin asiakasyrityksemme intressit. Esimerkiksi luovilla aloilla pyrimme mahdollistamaan asiakasyrityksemme liiketoiminnan varmistamalla, että työsopimuksella hankintaan mahdollisimman laajat oikeudet työntekijän työssään luomaan aineistoon. Yhdenmukainen malli helpottaa sopimusten hallintaa ja varmistaa, että keskeistä ehdoista on kaikkien työntekijöiden kanssa sovittu yhdenmukaisesti. Selkeästi laadittu sopimus myös vähentää riskejä erimielisyyksistä.

 

Mikä selvitys työnteon keskeisistä ehdoista?

 

Vaikka työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, työnantajan on hyvä muistaa, että työntekijällä on oikeus saada kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin:

 

 1. työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka;

 2. työnteon alkamisajankohta;

 3. määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste;

 4. koeaika;

 5. työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa;

 6. työntekijän pääasialliset työtehtävät;

 7. työhön sovellettava työehtosopimus;

 8. palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi;

 9. noudatettava työaika (työnantajan aloitteesta sovitun vaihtelevan työajan osalta on annettava lisäksi selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta);

 10. vuosiloman määräytyminen;

 11. irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste;

 12. vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

 

Mikä johtajasopimus?

 

Johtavassa asemassa olevan työntekijän kanssa tehdään usein sopimus, joka on otsikoitu johtajasopimukseksi. Lähtökohtaisesti muut johtajat kuin toimitusjohtaja ovat työsuhteessa yhtiöön, jolloin sovelletaan pakottava työlainsäädäntöä. Poikkeuksena ovat johtajat, joiden asema työnantajayrityksessä on esimerkiksi omistajuuden tai yrityksen toimielimeen kuulumisen vuoksi niin itsenäinen, ettei heidän katsota työskentelevän työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

 

Johtajasopimus eroaa tavallisesta työsopimuksesta usein muun muassa seuraavien ehtojen osalta:

 

 • Työaika:
  Johtaja ei välttämättä ole työaikalain soveltamisalan piirissä työaika-autonomian vuoksi. Tämä kannattaa nimenomaisesti todeta työsopimuksessa, samoin kuin esim. se, ettei ylitöitä korvata erikseen tai että ylitöistä maksetaan kiinteä kuukausittainen korvaus.

 • Palkkaus:
  Johtajan palkka muodostuu usein peruspalkasta ja erilaisista kannustinpalkkioista, kuten tulospalkkiosta

 • Matkustaminen ja edustaminen:
  Johtajan tehtäviin usein kuuluu matkustamista ja edustamista, jolloin tällaisten kulujen korvaamisesta on hyvä sopia erikseen

 • Kilpailukielto-, sivutoimi-, rekrytointi- ja/tai houkuttelukieltoehdot:
  Työsopimuslain mukainen kilpailukielto on voimassa ainoastaan työsuhteen kestäessä. Johtajien kanssa voidaan sopia lisäksi kilpailukiellosta, joka ulottuu työsuhteen päättämisen jälkeiseen aikaan. Lisäksi voidaan sopia rekrytointikieltoehdosta, jonka mukaan johtaja ei saa työsuhteen päättyessä ja tiettynä aika päättymisestä lukien rekrytoida entisen työnantajansa työntekijöitä omaan perustamaansa yritykseen tai uuden työnantajansa palvelukseen. Houkuttelukiellossa on kyse siitä, että johtaja sitoutuu olemaan houkuttelematta palvelukseensa tai asiakkaikseen entisen työnantajan työntekijöitä tai asiakkaita.

 • Erokorvaus:
  Erityisesti toimitusjohtajasopimuksissa sovitaan tyypillisesti erokorvauksesta tilanteessa, jossa päättää johtajan työ- tai toimisuhteen.

 

Avustamme asiakkaitamme sopimusten laadinnassa ja kommentoinnissa sekä mahdollisissa erimielisyystilanteissa.

bottom of page