top of page

YLEISET SOPIMUSEHDOT

1     SOVELTAMISALA

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Sopimusehdot”) sovelletaan Legal Folks Oy:n (Y-tunnus 2697698-4) ("Folks" tai ”me”) asiakkailleen (”Asiakas”) tarjoamiin asiantuntijapalveluihin (”Palvelut”). Folksiin ja Asiakkaaseen viitataan jäljempänä ilmauksella ”Osapuolet” ja kumpaankin erikseen ilmauksella ”Osapuoli”.

 2. Mahdollisista poikkeuksista näihin Sopimusehtoihin on sovittava kirjallisesti. Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Osapuolten välisessä suhteessa kaikkiin Palveluihin ja niiden perusteena oleviin sopimuksiin, riippumatta siitä, onko Sopimusehtoihin viitattu yksittäisten Palveluiden tai toimeksiannon yhteydessä.

2    FOLKSIN YLEISET VELVOLLISUUDET

 1. Folksin velvollisuutena on suorittaa Palvelut huolellisesti ja sovittuja aikatauluja noudattaen. Folksin ilmoittamat Palveluiden toimitusajat ovat arvioita. Työn tekemisessä ja raportoinnissa noudatetaan Folksin tavanomaisia menetelmiä. Palveluiden tarkempi sisältö määritellään erikseen kirjallisesti (ml. sähköpostitse), kuitenkin siten, että Asiakas voi tilata Palveluita myös suullisesti.

 2. Folks on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle, mikäli se on estynyt avustamasta Asiakasta yksittäisessä toimeksiannossa eturistiriidan tai muun syyn vuoksi. Folksilla on tällöin oikeus kieltäytyä Palveluiden tarjoamisesta.

3    ASIAKKAAN YLEISET VELVOLLISUUDET

 1. Asiakkaan velvollisuutena on suorittaa Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti. Asiakas on velvollinen antamaan Folksille hyvissä ajoin oikeat ja riittävät tiedot sekä ohjeet Palveluiden suorittamista varten. Asiakas vastaa antamiensa tietojen ja ohjeiden oikeellisuudesta ja virheettömyydestä.

 2. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa Palveluiden suorittamiseen sekä tehdä Palveluiden suorittamisen kannalta tarpeelliset päätökset viipymättä.

4    PALVELUN HYVÄKSYMINEN

 1. Asiakkaan on ilmoitettava Palveluiden suorittamista koskevat huomautuksensa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun virheeseen liittyvät Palvelut on suoritettu. Asiakkaalla ei ole oikeutta vedota Palveluiden virheeseen, ellei Asiakas ole huomauttanut siitä edellä sovitulla tavalla.

 2. Folksilla on oikeus ja velvollisuus korjata Palveluiden suorituksessa olevat virheet omalla kustannuksellaan. Palvelun suorituksen virheen seuraamukset rajoittuvat virheen korjaamiseen.

5    HINTA JA MAKSUEHDOT

 1. Palveluista perittävät hinnat ja niitä koskevat maksuehdot on määritelty Folksin tarjouksessa tai Osapuolten välisessä sopimuksessa. Ellei Palveluille ole sovittu tarjouksessa, sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan Folksin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja. Folksilla on oikeus korottaa hintojaan kunkin kalenterivuoden alussa enintään viidellä (5) prosentilla. Hintoihin lisätään kulloinkin soveltuva arvonlisävero.

 2. Folksilla on oikeus veloittaa erikseen Palveluiden toimittamisesta syntyneet viranomais- ja muut kustannukset sekä matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset. Tavanomaisesta poikkeavista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen.

 3. Ellei muuta ole sovittu, Folks laskuttaa palkkionsa kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Vuotuinen viivästyskorko on 10 %.

 4. Mikäli Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt yli 14 päivää eräpäivästä, Folksilla on oikeus ilman seuraamuksia pidättyä kaikista omista suorituksistaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa.

6    SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

 1. Sopimus, jossa on sovittu määrätyn tehtävän suorittamisesta Asiakkaalle, päättyy, kun tehtävä ja siihen liittyvät maksut on suoritettu.

 2. Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

7    SOPIMUKSEN PURKAMINEN

 1. Osapuolella on oikeus purkaa Osapuolten välinen sopimus, mikäli:

 • Osapuolelle rekisteröidään julkinen maksuhäiriömerkintä, Osapuolta haetaan maksukyvyttömyysmenettelyyn tai Osapuolen maksukyky on muutoin selkeästi vaarantunut, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu;

 • Osapuoli ei suorita erääntynyttä ja riidatonta maksua 14 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta; tai

 • Osapuoli muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa rikkomusta koskevan kirjallisen huomautuksen ja purku-uhan vastaanottamisesta.

2.   Purkuilmoitus on tehtävä kirjallisesti ollakseen pätevä. Asiakas on velvollinen maksamaan Folksille sopimuksen mukaiset palkkiot ja muut suoritukset,  jotka kohdistuvat aikaan ennen sopimuksen purkautumista.

8    VASTUUNRAJOITUS

 1. Osapuolen korvausvelvollisuus toiselle Osapuolelle aiheutuneista vahingoista rajoittuu aina vahinkoon liittyvistä Palveluista maksettuun hintaan. Mikäli em. hintaa ei kyetä määrittämään tai kysymys on useassa erässä laskutettavasta palvelusta, on korvauksen enimmäismäärä alempi seuraavista: i) Palveluiden kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella; tai ii) 20.000 euroa.

 2. Osapuolet eivät vastaa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jollaisia ovat esimerkiksi saamatta jäänyt voitto, kolmannelle maksettava vahingonkorvaus tai vahinko, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

 3. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai rikkomalla salassapitovelvollisuutta.

9    HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 1. Palveluiden suorittamista ja asiakassuhteen hoitamista varten Folksin on tarpeen käsitellä Asiakkaan yhteyshenkilöiden ja muiden mahdollisten Asiakkaan edustajien ja työntekijöiden henkilötietoja. Tarkempi kuvaus siitä, miten Folks kulloinkin käsittelee näitä henkilötietoja, on saatavilla Folksin tietosuojaselosteesta, joka on luettavissa verkkosivuillamme www.legalfolks.fi.

 2. Tekemällä Palvelua koskevan sopimuksen Folksin kanssa Asiakas hyväksyy henkilötietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.

 3. Siltä osin kuin Folks katsottaisiin joissain tilanteissa henkilötietojen käsittelijäksi, jolloin Asiakas on rekisterinpitäjä, Folks on sitoutunut noudattamaan Asiakkaan lukuun toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä tämän kohdan mukaisia ehtoja. Roolissaan käsittelijänä Folks sitoutuu:

 • käsittelemään Asiakkaan kulloinkin antamia henkilötietoja vain Asiakkaan lukuun Palvelun tuottamista varten ja Asiakkaan kirjallisen ohjeistuksen sekä käsittelijöihin kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti;

 • ilmoittamaan Asiakkaalle, mikäli se katsoo, että Asiakkaan ohjeistus on tietosuojalainsäädännön vastainen, paitsi siltä osin kuin tällainen ilmoittaminen ei ole mahdollista lakiin perustuvien yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi;

 • huolehtimaan siitä, että sen mahdollisesti henkilötietojen käsittelyssä käyttämät alihankkijat, joiden käyttöön Asiakas antaa tällä sopimuksella yleisen ennakkosuostumuksen, sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän kohdan mukaisia ehtoja sekä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä Asiakkaan henkilötietoja käsitellessään;

 • siirtämään Asiakkaan henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolelle vain käyttämällä tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimia;

 • huolehtimaan siitä, että sen lukuun henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta, tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;

 • huolehtimaan osaltaan henkilötietojen käsittelystä tietoturvallisella tavalla tietosuojalainsäädännön edellytysten ja omien käytäntöjensä mukaisesti, sekä ilmoittamaan ilman aiheetonta viivytystä Asiakkaalle tietoonsa tulleesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;

 • sikäli kuin mahdollista, avustamaan Asiakasta kohtuullisilla toimenpiteillä täyttämään Asiakkaan velvollisuuden vastata rekisteröityjen oikeuksia koskeviin pyyntöihin siltä osin kuin Asiakas ei kykene tekemään tätä itse;

 • sikäli kuin mahdollista, avustamaan kohtuullisin toimenpitein Asiakasta varmistamaan tietosuojalainsäädännössä edellytetyssä laajuudessa, että rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;

 • käsittelyyn liittyvien Palveluiden päättyessä poistamaan tai palauttamaan käsiteltävät henkilötiedot Asiakkaalle ja poistamaan olemassa olevat jäljennökset, paitsi siltä osin kuin sovellettavassa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot; ja

 • saattamaan Asiakkaan saataville tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuojalainsäädännössä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, sekä sallimaan Asiakkaan tai sen valtuuttaman auditoijan, joka ei saa olla Folksin suora kilpailija, Asiakkaan kustannuksella suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin omalla kustannuksellaan. Auditointi ei saa kohtuuttomasti häiritä Folksin päivittäistä liiketoimintaa eikä vaarantaa Folksin muita asiakkaita koskevien tietojen salassapitoa tai turvallisuutta, eikä Folks ole velvollinen antamaan auditoinnin yhteydessä muita asiakkaitaan koskevia tietoja.

 

10  SALASSAPITO

 1. Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan sekä Palveluiden tarjoamisen yhteydessä kolmannelta taholta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Osapuolten välisen sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osapuolilla on oikeus luovuttaa tietoja alihankkijoilleen sekä kirjanpitolain mukaiseen konserniinsa kuuluville tahoille, jotka ovat sitoutuneet vähintään näiden ehtojen mukaiseen salassapitovelvollisuuteen.Salassapitovelvollisuus ei koske tietoja ja aineistoja,

 • jotka ovat yleisesti saatavilla tai julkisia;

 • jotka vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta muutoin kuin Palveluiden ostamisen tai tarjoamisen perusteella;

 • jotka olivat vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen tietojen tai aineistojen saamista toiselta Osapuolelta;

 • jonka vastaanottava Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa; tai

 • jonka vastaanottava Osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

 • Folksilla on lisäksi oikeus säilyttää Palveluiden yhteydessä toimitettua, vastaanotettua ja syntynyttä aineistoa oman arkistokäytäntönsä mukaisesti salassapitovelvoitteet huomioiden.
  2. Folksilla on oikeus käyttää Palveluiden tarjoamisen yhteydessä saamaansa tietotaitoa ja kokemusta salassapitovelvollisuuden estämättä.
  3. Tähän kohtaan 10 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

11    IMMATERIAALIOIKEUDET

 1. Asiakas saa ei-yksinomaisen käyttöoikeuden (ml. edelleenluovutus- ja muunteluoikeus) niihin materiaaleihin ja aineistoihin, jotka ovat syntyneet sopimuksen mukaisen Palvelun suorittamisen tuloksena ja joiden luovuttamista ei rajoita kolmannen osapuolen oikeus.

 2. Folksilla on oikeus käyttää, tallentaa, kopioida ja muunnella Asiakkaalle toimitettuja materiaaleja ja aineistoja vapaasti omassa toiminnassaan myös sopimuksen päättymisen jälkeen, salassapitovelvoitteet ja Asiakkaan oikeutetut intressit huomioiden.

12   YLIVOIMAINEN ESTE

 1. Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Myös Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan Osapuolen esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muutoin.

 2. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä sen lakkaamisesta toiselle Osapuolelle.

13   SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

 1. Näihin Sopimusehtoihin sekä Osapuolten välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Eri alojen yleiset sopimusehdot, Asiakkaan yleiset sopimusehdot tai muut vastaavat ehdot eivät tule sovellettaviksi, ellei niiden soveltumisesta ole nimenomaisesti sovittu Osapuolten välillä. Mahdollisessa yleisten ehtojen ristiriitatilanteessa nämä Sopimusehdot ovat kuitenkin aina soveltamisjärjestyksessä ensisijaisia.

 2. Näistä Sopimusehdoista tai Osapuolten välisestä sopimuksesta aiheutuvat riidat, joita Osapuolet eivät kykene ratkaisemaan sovinnollisesti, ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Folksilla on lisäksi oikeus periä laskusaataviaan Asiakkaan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

14   SOPIMUSMUUTOKSET JA SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

 1. Osapuolten tulee sopia sopimusmuutoksista kirjallisesti.

 2. Osapuolella on oikeus siirtää Osapuolten väliset sopimukset kirjanpitolaissa tarkoitetulle konserniyhteisöilleen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä vastaanottajalle ilmoittamalla tästä toiselle Osapuolelle kirjallisesti. Sopimukset siirtänyt Osapuoli on vastuussa siirrettyjen sopimusten velvoitteiden täyttämisestä toista Osapuolta kohtaan yhteisvastuullisesti siirronsaajan kanssa, kunnes toinen Osapuoli on antanut kirjallisen suostumuksensa sopimusten siirtämiselle. Suostumusta ei ole oikeutta evätä ilman perusteltua syytä. Folksilla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle Osapuolelle.

15   YLEISTEN EHTOJEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN

 1. Nämä Sopimusehdot ovat voimassa 1.9.2018 lukien toistaiseksi.

 2. Folksilla on oikeus muuttaa näitä Sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista Asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutettujen ehtojen voimaantuloa.

 3. Jos Asiakas vastustaa muutettujen ehtojen voimaantuloa, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Folksille 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon muutoksista. Elleivät Osapuolet muuta sovi, Osapuolten välinen sopimus päättyy muutettujen Sopimusehtojen voimaantulopäivänä.

bottom of page