top of page

Miten varautua sopimuskumppanin maksukyvyttömyyteen – tärppejä ennakoivaan riskienhallintaan

Sopimuskumppanien maksuvaikeuksiin liittyvien kysymysten määrä on viime aikoina kasvanut. Kokosimme hyödyllisiä tärppejä siitä, miten turvaat yrityksesi saatavan sopimuskumppanin maksukyvyttömyyden varalta.


Mitä tarkoittaa maksukyvyttömyys?


Yritys on maksukyvytön, kun se on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Suomessa on kaksi erillistä yrityksen maksukyvyttömyysmenettelyä: yrityssaneeraus ja konkurssi.


Mitä eroa on yrityssaneerausmenettelyllä ja konkurssilla?

Yrityssaneerausmenettelyn tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan elvyttäminen velkajärjestelyn avulla, jotta yritys välttäisi konkurssin ja pystyisi jatkamaan yritystoimintaansa menettelyn jälkeen. Tästä johtuen yrityssaneeraus turvaa velkojien maksunsaantia konkurssia paremmin. Menettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai velallinen jo on maksukyvytön eikä aloittamiselle ole laissa määriteltyjä esteitä. Este voi olla esimerkiksi yrityksen kyvyttömyys maksaa saneerausmenettelystä aiheutuvat kustannukset. Yrityssaneerauksessa sovitaan maksujärjestelyistä vanhojen velkojen suorittamiseksi edellyttäen, että yritys suoriutuu kaikista saneerausmenettelyn jälkeen syntyneistä ”uusista veloista” niiden tavanomaisten maksuehtojen mukaisesti. Yrityssaneeraus on vaihtoehtoinen menettely konkurssille tilanteissa, joissa yrityksen toiminta on vielä mahdollista saada kannattavaksi.


Kun yrityksen maksukyvyttömyys on pysyvä, se asetetaan konkurssiin. Konkurssimenettely koskee velallisen kaikkia velkoja. Menettelyn tavoitteena on selvittää maksukyvyttömän yrityksen taloudellinen tilanne ja jakaa mahdollinen jaettavissa oleva omaisuus velkojille. Konkurssi on pääsääntöisesti aina yrityksen lakkauttamiseen päättyvä prosessi. Kuitenkin velallinen voi itse tai yhdessä konkurssihakemuksen tehneen velkojan kanssa saada konkurssin hakemuksesta peruutetuksi kahdeksan päivän kuluessa konkurssin alkamisesta, mikäli peruuntumiselle on pätevä syy. Päteväksi syyksi katsotaan esimerkiksi velan maksu velkojalle. Konkurssin peruuntumisen jälkeen yritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti. Myös loppuun saatetun konkurssimenettelyn jälkeen yrittäjällä on edelleen mahdollisuus perustaa uusi yritys. Tätä voivat kuitenkin hankaloittaa yrittäjän entisten yritysten konkurssit.


Miten sopimuskumppanin maksuvaikeuksiin voi varautua?


Sopimuskumppanin maksukyvyttömyystilanteisiin on suositeltavaa varautua ennakoivasti sopimusteknisin keinoin. Tehokas riskienhallinta alkaa sopimuskumppanin perusteellisesta taustakartoituksesta ja huolellisesti laaditusta sopimuksesta. Sopimukseen voidaan sisällyttää ehtoja sopimuskumppanin suoritushäiriöiden ja sopimusrikkomusten varalta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että monet sopimuskumppanin maksukyvyttömyysmenettelyjä silmällä pitäen tehdyt järjestelyt ovat taipuvaisia takaisinsaanneille ja riitautuksille. Esimerkiksi sopimuksen purkuperusteen ollessa sidottu ainoastaan sopimuskumppanin konkurssiin tai saneeraukseen voidaan ehto katsoa pätemättömäksi. Sama riski voi realisoitua tilanteessa, jossa sopimuskumppanin maksukyvyn heikentymiseen reagoidaan vasta myöhemmin sopimussuhteen aikana esimerkiksi maksukäytänteitä muuttamalla. Sopimuskumppanin maksukyky voidaan sopimuksessa huomioida esimerkiksi maksuaikatauluin, omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdoin sekä vakuusjärjestelyin.


Maksuehdot

Maksuehto osoittaa ajan, joka sopimuskumppanilla on käytettävissään saatavan maksamiseen. On hyvin tavanomaista, että saatava ei eräänny heti vaan saatava tulee maksaa tietyn ajan kuluessa. Maksuehdoista sopimalla voidaan hallita sopimuskumppanin maksukyvyttömyyteen liittyviä riskejä. Pitkät maksuajat altistavat maksukyvyn muutoksille. Erityisesti maksuhäiriöisten sopimuskumppaneiden kohdalla voi olla syytä sopia esimerkiksi ennakkomaksuehdoista, ja pyytää sopimuksen mukaista suoritusta etukäteen. Maksukäytänteiden muuttaminen lähellä sopimuskumppanin konkurssia voi kuitenkin altistaa maksusuoritukset takaisinsaanneille. Tätä riskiä voidaan pienentää sopimalla ehdosta jo sopimuksentekohetkellä sekä reagoimalla maksuviivästyksiin nopeasti ja säännöllisellä laskutuksella. Lisäksi sopimusta laadittaessa kannattaa aina huomioida, että maksuehdot sovitaan tarpeen mukaan siten, että niiden rikkominen oikeuttaa pidättämään suorituksen tai jopa päättämään sopimuksen.


Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehto

Saatavan turvaamiseksi voidaan sopia myös omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdosta. Omistuksenpidätysehto antaa ostajalle täyden omistusoikeuden vasta, kun täysi kauppahinta tai tietty osa siitä on suoritettu. Sen sijaan takaisinottoehdolla myyjä voi pidättää itselleen oikeuden ottaa esine takaisin, jos sopimuskumppani laiminlyö tietyn velvollisuutensa. Esimerkiksi sopimuskumppanin konkurssissa velkojan omistuksenpidätysehtoinen saatava, joka on erotettavissa velallisen omaisuudesta, ei kuulu konkurssipesään. Jotta omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdot olisivat tehokkaita, niistä on syytä sopia etukäteen ennen omaisuuden hallinnan siirtymistä velalliselle. Samalla tulee huolehtia, ettei velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen tai liittää sitä muuhun omaisuuteen. Keskeisestä on siten laatia tällaiset ehdot huolellisesti.


Vakuusjärjestely

Vakuusjärjestelyt ovat varsin tehokas keino sopimuskumppanin maksukyvyttömyyttä vastaan. Mikäli sopimuskumppanin on kykenemätön maksamaan velkaansa, jää esimerkiksi takauksen vaikuttavuus riippumaan takaajan maksukyvystä. Tästä syystä erityisesti pankkien takaukset ovat yleensä velkojan saatavan turvaamisen kannalta tehokkaita.


Miten maksukyvyttömyysmenettelyt vaikuttavat olemassa oleviin sopimuksiin?


Lähtökohtaisesti konkurssi- tai saneerausmenettelyä ei voida pitää perusteena sopimussuhteen päättämiselle. Päteviä ovat kuitenkin sellaiset sopimukseen sisällytetyt tavanomaiset päättämisperusteet, jotka eivät ole suoraan sidottu konkurssiin tai saneeraukseen. Päättämisperuste voi näiden sijaan liittyä esimerkiksi sopimusehtojen olennaiseen laiminlyöntiin.


Saneerausmenettelyssä sopimussuhteet pääsääntöisesti jatkuvat. Konkurssissa sopimussuhteen jatkuminen jää riippumaan siitä, sitoutuuko konkurssipesä sopimukseen. Vastapuolen tulee siten ennen sopimussuhteen purkamista tiedustella konkurssipesältä sen aikomusta jatkaa sopimussuhdetta. Konkurssipesällä on aina oikeus sitoutua sopimukseen.


Yhteenveto


Jälkikäteen sopimuskumppanin maksukyvyttömyyteen reagoiminen on haastavaa. Siksi ennakoiva riskienhallinta sopimuksissa on avainasemassa sopimuskumppanin maksukyvyttömyyteen varautumisessa. Perusteelliset taustakartoitukset ja tehokkaat sopimustekniset keinot voivat auttaa suojaamaan yritystäsi mahdollisilta taloudellisilta haasteilta. Me Folksilla avustamme mielellämme yritystänne näissä ennakollisissa toimenpiteissä sekä autamme ratkomaan tilanteita, jossa maksukyvyttömyys on jo käsillä.


Tiina Nieminen Junior Counsel

tiina.nieminen@legalfolks.fi

0400 954 740


Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comments


bottom of page