top of page

Rahanpesulain muutokset etenevät

Kuten olemme aiemmin artikkeleissamme kertoneet, rahanpesulain muutoshanke on ollut käynnissä jo pidempään. Muutoksien odotettiin astuvan voimaan jo keväällä 2022, mutta käsittely on viivästynyt merkittävästi.


Vihdoin asian käsittely on edennyt ja tammikuussa hallitus esitti eduskunnalle aiempaan hallituksen esitykseen välttämättömiä muutoksia ja täydennyksiä. Tulevat muutokset koskevat etenkin pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista ja hallinnollisia seuraamuksia. Jo aiemmin on kerrottu, että muutosten tavoitteena on selkeyttää pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista, joten muutosten voidaan ajatella olevan äärimmäisen tervetulleita aikoina, jolloin pakotteita on asetettu EU-tasolla ennennäkemätön määrä. Pakotteista voit lukea lisää edellisestä artikkelistamme.


Keskeiset muutokset


Hallitus esitteli eduskunnalle tammikuussa 2022 esityksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain sekä finanssivalvonnasta annetun lain muutoksesta. Lain oli alun perin tarkoitus astua voimaan 1.4.2022 ja joiltain osin 1.4.2023.


Lakimuutoksen taustalla on kansalliset muutostarpeet, puutteet EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa sekä sääntelyn yhteensovittaminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suositusten kanssa.


Osa muutoksista on terminologisia, mutta osittaisuudistus pitää sisällään myös keskeisiä kokonaisuuksia. Epäilyttävälle liiketoiminnalle ollaan luomassa tarkempi määritelmä, asiakkaan tuntemiseen on tulossa muutoksia muun muassa PEP-statuksen omaavien henkilöiden osalta ja lisäksi pakotteita tulisi ottaa jatkossa laajemmin huomioon osana asiakkaan tuntemisen prosessia.


Uudet velvoitteet varmistavat varojen jäädyttämistä


Asiakkaan tuntemiseen liittyviä velvoitteita ollaan muuttamassa ja jatkossa ilmoitusvelvollisen olisi varmistettava riittävin toimin, että EU:n pakoteasetuksen mukaisten tahojen tai keskusrikospoliisin jäädyttämispäätöksessä mainittujen tahojen varat jäädytettäisiin ja että näille tahoille ei luovutettaisi varoja.


Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitusvelvollisen olisi aina asiakassuhdetta perustettaessa ja asiakassuhteen jatkuvassa seurannassa sekä muutamassa muussa erikseen määritellyssä tilanteessa varmistuttava siitä, onko kyseinen asiakas varojen jäädyttämisen kohteena. Mikäli ilmoitusvelvollinen havaitsisi asiakassuhteen jatkuvassa seurannassa asiakkaan olevan varojen jäädyttämisen kohteena, asiakassuhteeseen tulee soveltaa lain säännöksiä. Lisäksi ilmoitusvelvollisen tulee näissä tilanteissa toimittaa tarvittavat tiedot ulosottomiehelle, joka on asiassa toimeenpaneva viranomainen.


Valvojille tulisi lisäksi toimivalta valvoa ilmoitusvelvollisten pakotesääntelyn noudattamista ja mahdollisuus määrätä hallinnollisia seuraamuksia, mikäli ilmoitusvelvollisen menettelyissä havaitaan puutteita.


Terminologisia muutoksia ja muita lisäyksiä


Lisäksi rahanpesulakiin esitetään pienempiä muutoksia. Voimassa olevassa rahanpesulaissa esiintyy useita epäilyttävää tai poikkeavaa toimintaa tarkoittavia käsitteitä, joista osa on synonyymeja keskenään, mutta joita käytetään laissa keskenään ristiriitaisissa merkityksissä. Ehdotuksessa epäilyttävällä liiketoimella tarkoitetaan asiakkaan epätavallisia liiketoimia, joiden tosiasiallista tarkoitusta tai tavoitetta ilmoitusvelvollinen ei ole kyennyt selvittämään, sekä asiakkaan liiketoimia, jotka selvityksen jälkeen vaikuttavat epätavallisilta ilman asianmukaista perustetta.


Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään tuntemisvelvoitteisiin poikkeusta, joka koskisi yleisen edunvalvojan henkilöllisyyden todentamista ja tuntemistietojen säilyttämistä. Muutoksia tulisi myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden määritelmään ja heihin liittyvään tehostettuun tuntemisvelvollisuuteen.


Ajankuvasta kertoo lisäksi se, että valvojille ehdotetaan oikeutta tehdä virtuaalisia tarkastuksia. Rikemaksun alaraja halutaan 1000 euroon, jotta jatkossa rikkomuksiin voi puuttua entistä matalammalla kynnyksellä.


Mielenkiintoinen lisäys olisi myös ilmoitusvelvollisten oikeus käsitellä yleisesti saatavilla olevaa asiakkaaseensa tai asiakkaan tosiasialliseen edunsaajaan kohdistuvaa rikostuomiota tai rikosta koskevaa tietoa (tieto säilytettävä erillään asiakasrekisteristä). Näiltä osin tärkeää olisi käyttää vain luotettavia lähteitä.


Rahanpesulain muutosten voimaansaattamisen aikataulu


Muutosten voimaansaattamisen aikataulu on edelleen avoin. Tammikuussa hallituksen esityksen täydennyksen yhteydessä ilmoitettiin, että lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023 ja muutamilta osin vasta 1.3.2024.


Tällä hetkellä muutosehdotus on edelleen valmistavassa keskustelussa, joten jatkamme edelleen asian seurantaa. Muutoksien voidaan katsoa olevan kuitenkin merkittäviä jokaisen ilmoitusvelvollisen näkökulmasta, joten niiden aiheuttamiin kehitystarpeisiin tulisi varautua mahdollisimman nopeasti.


Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli pakotteisiin tai rahanpesun estämiseen liittyen herää kysymyksiä.


Inka Kärkkäinen

Counsel

+358 50 345 3195Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comments


bottom of page