top of page

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Meneillään oleva Helsinki Pride -viikko huipentuu lauantaina pidettävään Helsinki Pride -kulkueeseen, puistojuhlaan ja Helsinki Pride 2020 -konserttiin, jotka tapahtuvat tänä vuonna verkossa koronavirusepidemiasta johtuen. Helsinki Priden tarkoitus on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuulumisesta kaikille henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Myös työnantajien tulee toiminnassaan huomioida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet.


Perustuslain ja työsopimuslain lähtökohdat


Suomen perustuslaissa säädetään, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuolten välistä tasa-arvoa tulee edistää muun muassa työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Työsopimuslaissa säädetään vuorostaan tasapuolisesta kohtelusta viitaten yhdenvertaisuuslakiin sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin.


Yhdenvertaisuuslaki yhdenvertaisuuden edistäjänä


Yhdenvertaisuuslaki edellyttää työnantajaa arvioimaan yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Mikäli työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työpaikalla tulee laatia suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuussuunnitelma) yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.


Yhdenvertaisuuslaissa säädetään, että ketään ei saa syrjiä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty siitä riippumatta, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai mahdolliseen oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi syrjintänä pidetään häirintää, kohtuullisten mukautusten epäämistä sekä ohjetta tai käskyä syrjiä.


Kyse on välittömästä syrjinnästä, mikäli henkilöä kohdellaan esimerkiksi tämän seksuaalisen suuntautumisen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Kyse on vuorostaan lähtökohtaisesti välillisestä syrjinnästä silloin, kun näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa henkilön muita epäedullisempaan asemaan esimerkiksi sukupuolisen suuntautumisen perusteella.


Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, mikäli loukkaava käyttäytyminen liittyy esimerkiksi henkilön seksuaaliseen suuntautumiseen ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä työilmapiiri. Tällöin työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, mikäli työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi.


Tasa-arvolaki sukupuolten välisen tasa-arvon edistäjänä


Tasa-arvolaki edellyttää, että jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan tulee muun muassa edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Työnantajan tulee myös helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista. Mikäli työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet.


Tasa-arvolain mukaan välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan eri asemaan asettamista esimerkiksi sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan vuorostaan henkilön eri asemaan asettamista neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, mikäli menettelyn seurauksena henkilö voi tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan esimerkiksi sukupuolensa perusteella.


Tasa-arvolaki edellyttää myös, että työnantaja ei saa työhön ottaessaan tai tehtävään valitessaan syrjäyttää ansioituneempaa henkilöä tämän sukupuolen perusteella tai soveltaa palkka- taikka muita työsuhteen ehtoja siten, että työntekijä joutuu sukupuolensa perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä.


Huomioi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla


Työnantajien on syytä varmistaa, että työnhakijoita ja työntekijöitä koskevat päätökset perustuvat muihin syihin kuin esimerkiksi henkilön sukupuoli-identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen, eli esimerkiksi henkilön ammattitaitoon, kokemukseen ja koulutukseen. Työnantajan tulee edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tosiasiallista toteutumista työpaikalla. Työnantajan kannattaa pitää tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat mielessä muutoinkin kuin vain yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa sekä niitä päivitettäessä.


Hyvää Helsinki Pride -viikkoa kaikille. Olkaa rohkeasti ja ylpeästi sellaisia kuin olette niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin.


Lisätietoja antaa:

Anna Paimela

Osakas

+358 40 1648626


Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.
Comentarios


bottom of page